:::
hirokofan - Linux雜記 | 2018-10-11 | 人氣:321

先安裝ImageMagick

apt-get install imagemagick

找1M以上的檔案調整大小,最長邊1920,品質80

find [路徑] -type f -size +1M  -exec convert {} -resize "1920>x1920>" -quality 80 {} \;

為了顯示目前執行到哪增加秀出檔名,不然看到指令下去沒東西跳出來會覺得毛毛的

find [路徑] -type f -size +1M -exec "ls" {} \; -exec convert {} -resize "1920>x1920>" -quality 80 {} \;

參考資料

:::

萌典查詢

版面風格


(共 7 個樣板佈景)

跑馬燈

  • 跑馬燈內容
  • 這是跑馬燈內容
  • 這真的是跑馬燈內容

精美選單